Page 92 - sinteza4_5
P. 92
оград, Археолошки институт, 1963. (ћир.) 58. БОШКОВИЋ, Станоје : ПРИЛОГ ЗА ТРЕ­ • • ЋУ СЛИКУ ИЗ ПОВЕСНИЦЕ НАРОДА СРБСКОГ. - У Новоме Саду, У печатни епископској, 1801. (ћир.) \ " "~· 59. ЋОРОВИЋ, Владимир: Царица Милица. ; ' ,.- • Предавање. - Правда, 21/ 1925, 75, 2 - 3; 1 Полити'Ка, 24/1927, 6806, 4; Време, 7/ 1927, ........... .... Ј..._, 1003, 5 (ћир.) 60. ОРЕЉ, Јован: Из ратног дневника. - Зре­ i;>1:u .\:-:тв њапип, 2/1953, 60, 2, (лат.) (О партизанским акцијама у Крушевачком LA GUERRA DEL 1876 округу 1943.) 61. BOUE, Ami: DIE EUROPISCHE TUERKEl. • Bd. 1 - 11. - Wien, 1889. (lat.) 62. АНОНИМ Одломци из историје Београда. NIOOLA LAZZAR() Београд, од 1689 - 1717. год. Годишњица • Ни'Коле Чупиnа, 1884, VI, 141 - 188; 1886, VIII, 245 - 388; 1887, IX, 35 - 156; 1888, Х, • 10 - 64. (ћир.) • 1 63. OLESNICKI, А.: Два фалсификата XVI сто­ лећа о Косовском боју. - Seтta Haffilleтi­ ana, 1940, 495 - 512 (лат.) 64. НАВР А ТИЛ, Иван: Живљење именитих словенов. Кнез Лазар. - Ведеж, 2/ 1849, 11/ 21, 163 - 165 (лат.) •• 65. РАДОЈЧИЋ, Никола: Један занимљив из­ вор за српску историју XIV и XV века. - Г ласuи'К С-копе-ко~ uay-ч.uoi друштва, 1933, књ. XII (ћир.) 66. МИЛОШЕВИЋ, Данило: Фабрика у првим данима револуције. Двадесет година народ­ MILANO не револуције 1941 - 1961. - Ба~дала, FRAT&tJ T:REVES, .2'Dl'J'Of\X 3/ 1961, 26/27, 12 - 15 (ћир.) - 1 $ 11 67. ЈУГОВИЋ, Милутин Р.: СТОЛЕЋЕ УЧЕНЕ • ФАРМАЦИЈЕ У ОКРУЖЈУ КРУШЕВА Ч­ КОМ. - Крушевац, Издаје Ист.оријски ар­ хив и Медицински центар, шт. Багдала, ма). - Београд, Рлектрична I-Ioвa тргова't1- 1968. (ћир.) ка штампарија, 1901. (ћир.) 68. С.: Круг - књижевни часопис - Круше­ 70. КРУШЕВАЦ: КРУШЕВАЦ ОСЛОБОЂЕIIИ вац. - Наша ис-кра, 3/ 1930, 5 и 6, 177 (ћир.) ГРАД. - Крушевац, 1966. (ћир.) 69. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Д. Ј.: ОЛИВЕРА. Пес­ 71. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ : Победа Ђурђа ма у пет књига из српске прошлости. (Дра- Смедеревца и Сибињани~-1 Јанка на Балка- 93
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97